logo

ÚVODNÍ STRANA ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY PULT CENTRÁLNÍ OCHRANY SERVIS MOBILNÍCH TELEFONŮ PRODEJ TREZORŮ
SERVIS POČÍTAČŮ
 KONTAKTYGDPR.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů jsme vytvořili proto, abychom vás seznámili s tím, jak shromažďujeme, zpracováváme, používáme a chráníme vaše osobní údaje, a jak chráníme vaše soukromí a dále abychom vám odpověděli na otázky, které vás zajímají.
 

Ochrana soukromí a osobních, provozních a lokalizačních údajů je pro firmu Josef Vávra – Elkon, Kamenická 482/26, Děčín 2, IČO 13905503, DIČ CZ6505131182, firma nezapsaná v obchodním rejstříku, podnikající na základě Koncesní listiny předmětem podnikání „poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“ vydané dne 18.12. 1995 Živnostenským úřadem v Děčíně pod č.j. 456/96/10/K/Mi (dále jen firma Elkon) velmi důležitá. Firma Elkon nejenže aktivně sleduje vývoj české legislativy a legislativy EU, aby implementoval veškeré požadavky uložené zákonem, ale i aktivně se věnuje oblasti ochrany dat a bezpečnosti.

Firma Elkon se zavázal chránit vaše osobní údaje a postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých zákonů, Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (General Data Protection Regulation), ve znění pozdějších předpisů, občanským zákoníkem a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Co je osobní údaj a kdo je subjektem údajů?

Osobní údaj definuje zákon o ochraně osobních údajů jako jakoukoliv informaci týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Jde o údaj, který je spojený s určitou osobou, který sám osobě (např. rodné číslo, ale pouze pokud máte např. přístup do registru obyvatel) nebo v kombinaci s jinými údaji může vést k identifikaci určité osoby. Subjektem údajů je vždy pouze žijící fyzická osoba. Pokud s námi uzavřete smlouvu o dílo, pak jste ve smyslu zákona subjektem údajů a údaje, které o Vás zpracováváme, jsou údaje osobní.

Osobním údajem nejsou anonymní či agregované údaje, tedy údaje, které od počátku nebo na základě provedení zpracování nelze spojit s určitou osobou, ale jedná se o výsledek vzniklý souhrnem množství jednotlivých informací. Osobním údajem rovněž nejsou data o společnostech nebo o instalovaných poplachových, kamerových apod.systémech.

Když se stanete zákazníkem používajícím naše služby (uzavření smlouvy o dílo, objednávka a následný servis), požádáme vás o sdělení vašich osobních údajů. Jedná se o jméno, příjmení, telefonní číslo, emajlovou adresu nebo jiný druh spojení, případně adresu bydliště, pokud je to nutné.

Jak dlouho vaše osobní údaje držíme ?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání dodávek našich služeb vám.

Nechcete své osobní údaje poskytovat, a přesto chcete využívat služby firmy Elkon?

V takovém případě nemůžete využívat naše služby, protože nám to zakazuje účetní zákon. Za svoje služby musíme vystavovat účetní doklady a na nich musí být identifikace příjemce. Pokud se jedná o fyzickou osobu, není možné bez její identifikace doklad vystavit

Vaše osobní údaje nezpracováváme, neprovádíme jejich filtraci ani je neprofilujeme. Vaše osobní údaje máme v držení pouze za účelem komunikace s vámi, případně k ověření osoby a adresy při neosobní žádosti o servis.
 

Jedinou výjimkou, kdy zpracováváme osobní údaje u našich zákazníků, je pomoc při exportu kamerového záznamu na přenosné medium – pro pozdější uložení či předání orgánům činným v trestním řízení. V takovém případě se s osobními údaji osob na záznamech seznámíme, protože jinak nelze. Ovšem vždy u toho musí být přítomna oprávněná osoba uživatele a provozovatele kamerového systému se svým heslem, potřebným pro přístup k záznamům. Nosič s exportovanými záznamy neskladujeme a vždy ihned po předání záznamy na naší straně ničíme.

Sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami budeme pouze v případě, že si to výslovně budete přít. I v tomto případě se bude jednat pouze o další zainteresovanou právnickou osobu, například bezpečnostní službu, která provádí úkony spojené s vaším objektem.

Bezpečnost

Ve firmě Elkon vyvíjíme nejvyšší úsilí k tomu, aby vaše osobní údaje byly náležitě a v souladu se zákonem chráněny.

Pokud by ve výjimečném případě došlo ke specifickému riziku porušení bezpečnosti ve vztahu k ochraně Vašeho soukromí a bude-li takové riziko přesahovat přijímaná opatření, budeme vás informovat o veškerých možnostech docílení nápravy.

Hesla

Pro přístup do námi montovaných systémů si zákazník zadává své heslo. Pro maximální bezpečnost zákaznického účtu je třeba zvolit heslo, které neobsahuje několik stejných čísel nebo číselné řady.

Naši zaměstnanci nemají přístup k vašemu heslu. Prosíme, nesdělujte nám je a nepožadujte po našich zaměstnancích pomoc s jejich změnami tak, že je naši zaměstnanci v té chvíli znají.

Zákaznické heslo je třeba chránit a nesdělovat třetím osobám. Zajistíte tak, že se nikdo nedostane k vašemu zařízení. Své heslo chraňte.
 

Rozlišení úrovně hesel

Administrátorské heslo (instalační kód) je určeno pro přístup do nastavení – lze se s ním přihlásit do vnitřního nastavení systému. Toto heslo je v držení firmy Elkon po dobu záruky. Není možné s jeho pomocí provádět zapnutí / vypnutí systému. Jeho použití je vázáno na přítomnost uživatele a jeho hesla. Uživatel má samozřejmě právo toto heslo znát, ovšem v tom případě má firma Elkon právo odmítnout záruční servisní opravy, vyvolané změnami nastavení systému. Je to stejné, jako když porušíte pečeť na nějakém výrobku, a když se vám nepodaří jej opravit vlastními silami, požadujete opravu autorizovaným servisem na záruku. Servis může tuto opravu na záruku odmítnout.

Správcovské heslo (master kód) je určeno pro přístup do uživatelského nastavení – lze s ním měnit ostatní uživatelská hesla, nastavovat čas systému, odpojování otevřených smyček, stahovat záznamy z kamerových systémů apod. Také je možné s jeho pomocí provádět zapnutí / vypnutí apod.

Vaše práva 

Poučení podle §21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Každý účastník či uživatel (subjekt údajů), který zjistí nebo se domnívá, že firma Elkon provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může :

a) požádat firmu Elkon o vysvětlení,

b) požadovat, aby firma Elkon nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Přístup subjektů k osobním údajům

Přístup k osobním údajům, které firma Elkon zpracovává, může mít pouze omezená skupina zaměstnanců, přičemž pro všechny tyto osob\ existují interní písemné postupy, které jsou pravidelně revidovány.

Opatření proti možnému získání osobních dat zákazníků třetí osobou jsou jak na úrovni technické (management přístupových práv k systémům, logování přístupů ke klíčovým informacím apod.), tak i procedurální, kdy data mohou být poskytnuta pouze subjekty, jimž takové oprávnění dává zákon (např. orgány státní správy) a které požádají formálně správným a standardizovaným způsobem.
 

Odvolání souhlasu

V případě tzv. dobrovolného zpracování jste oprávněni poskytnuté souhlasy kdykoli odvolat. Možnost odvolat udělený souhlas nebo naopak možnost dát souhlas se zpracováním osobních údajů máte osobně.  

Aplikace

Zákazníci firmy Elkon mají možnost používat různé aplikace a sw pro ovládání a využívání svých systémů. Mějte, prosím, na paměti, že firma Elkon tyto aplikace nevytvořil, nepracuje s nimi a údaje, které do nich vkládáte, nejsou v držení firmy Elkon.

Nejste zákazníkem firmy Elkon ?

Naše společnost může po určitou dobu zpracovávat osobní údaje osob, které nejsou ve smluvním vztahu s firmou Elkon, ale sdělili jste nám svá osobní data pro zpracování nabídky na naše služby nebo jste projevili zájem o to, abychom Vás v budoucnu s naší nabídkou kontaktovali.

Nejste-li zákazníkem firmy Elkon a nemáte již zájem o nabídku našich služeb či produktů, obdrželi jste od naší společnosti informace o našich službách, které nechcete nadále dostávat, sdělte nám tuto informaci na adresu naší společnost, abychom Vás dále s naší nabídkou nekontaktovali. Žádáme Vás, abyste v takovém případě uvedli zejména emailovou adresu a/nebo telefonní číslo, na kterém Vás nemáme kontaktovat a samozřejmě Vaší identifikaci, aby nedošlo k případné záměně.

Pokud jste byl, ale již nejste zákazníkem firmy Elkon a nechcete, abychom měli nadále v držení vaše osobní údaje, můžete nás rovněž informovat o tomto záměru. Provedeme váš požadavek. Ovšem musíme zároveň plnit nařízení platných právních předpisů (např. o uchovávání údajů ve smlouvách podle tzv.“účetního zákona“ po stanovenou dobu). Vymažeme vaše osobní údaje – ledaže bychom tím porušili nějaký zákon. Zároveň je třeba, abyste se vhodným způsobem identifikovali, abychom nevymazali data jiného subjektu.


V Děčíně 27.4. 2018                                               Zpracoval : J. Vávra

                                                                                                                  Jednatel firmy